ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MAPS-Mini (by NTUA)

Published: 17 August 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/yd9yr2p86z.1
Contributors:
Alexandros Bartzokas Tsiompras, Eleftheria-Maria Tampouraki, Yorgos Photis

Description

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MAPS-Mini (by NTUA). Οδηγός εκπαίδευσης παρατηρητών έρευνας.

Files

Categories

Urban Planning, Urban Mobility

Licence