Data for: De novo p.G696S mutation in COL4A1 causes intracranial calcification and late-onset cerebral hemorrhage: A case report and review of the literature

Published: 20-12-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/yj6cykyz4m.1
Contributors:
Yasunari Sakai,
Keishiro Kinoshita,
Shouichi Ohga,
Akihiko Ueda,
Masafumi Sanefuji,
Motoshi Sonoda,
Hirotaka Matsui,
Ryutaro Kira,
Yukio Ando,
Kousuke Yonemoto,
Yoshito Ishizaki,
Hiroyuki Yamamoto

Description

summary of variations in COL4A1

Files