Data for: A pilot study on zinc isotopic compositions in shallow-water coral skeletons

Published: 1 August 2020| Version 6 | DOI: 10.17632/ypyj4d5b5g.6
Contributors:
Hangfang Xiao,
Wenfeng Deng,
Gangjian Wei,
jiu bin Chen,
Chenying Wang,
Xinqing Zheng,
Tuo Shi,
Xuefei Chen,
Xi Liu,
Zeng Ti

Description

The dataset includes all data for "A pilot study on zinc isotopic compositions in shallow-water coral skeletons" by Xiao et al..

Files

Institutions

Guangzhou Institute of Geochemistry

Categories

Coral Reef, Stable Isotope, Non-Traditional Isotope Geochemistry

License