Gastric cancer epidemiology from 2009 to 2019 in Dnipro Region, Ukraine. Research data

Published: 27 January 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/ywmpxb8zcb.1
Contributors:
Viktor Semenov,
, Natalia Shestakova, Viktor Khanov, Halyna Donchenko, Olga Balashova, Yulia Viklienko

Description

Research data from the paper 'Gastric cancer epidemiology from 2009 to 2019 in Dnipro Region, Ukraine'

Files

Categories

Epidemiology, Oncology

Licence