The responses of individual organoid to different treatments: data for Patient-derived organoids predict chemoradiation responses of locally advanced rectal cancer

Published: 23 October 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/yxvr85b69r.1
Contributors:
Ye Yao, Xiaoya Xu, Lifeng Yang, Ji Zhu, Juefeng Wan, Lijun Shen, Fan Xia, Guoxiang Fu, Yun Deng, Mengxue Pan, Qiang Guo, Xiaoxue Gao, Yuanchuang Li, Xinxin Rao, Yi Zhou, Liping Liang, Yaqi Wang, Jing Zhang, Hui Zhang, Guichao Li, Lixing Zhang, Junjie Peng, Sanjun Cai, Chen Hu, Jianjun Gao, Hans Clevers, Zhen Zhang, Guoqiang Hua

Description

The responses of individual organoid to different treatments (irradiation, 5-Fu and CPT-11): data for Patient-derived organoids predict chemoradiation responses of locally advanced rectal cancer.

Files

Steps to reproduce

Detailed information about the steps to reproduce can be abtained from the STAR METHODS section in the article named "Patient-derived organoids predict chemoradiation responses of locally advanced rectal cancer" published on the CELL STEM CELL journal.

Institutions

Fudan University

Categories

Drug, Rectal Cancer, Irradiation, Organoid, In Vitro Study

Licence