Data for: 1.86 Ga Key Paleomagnetic Pole from the Murmansk craton intrusions, NE Fennoscandia: multidisciplinary approach and paleotectonic applications

Published: 7 February 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/yzfyhwffsr.1
Contributors:
Roman Veselovskiy, Vladimir Zakharov, Alexandra Stepanova, Grigoriy Zhidkov, Alexander Samsonov, Kseniya Erofeeva, Valeriy Shcherbakov, Alexey Travin, Maria Stifeeva, Yulia Larionova, Svetlana Egorova, Valentina Shcherbakova, Andrey Arzamastsev, Ekaterina Salnikova

Description

This folder contains raw paleointensity data files, used in (Veselovskiy et al., 2019). These are text files with using space delimiter.

Files

Categories

Geomagnetism, Paleomagnetism

Licence