RNA circles with minimized immunogenicity as potent PKR inhibitors

Published: 26 December 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/yzsfgz7sp6.1
Contributors:
Chu-Xiao Liu,
Si-Kun Guo,
Fang Nan,
Yi-Feng Xu,
Li Yang,
Ling-Ling Chen

Description

Detailed description of this data can be accessed in Liu et al. RNA circles with minimized immunogenicity as potent PKR inhibitors.

Files

Categories

Molecular Biology

License