Data for: Benzo[a]pyrene alters vascular function in rat aortas ex vivo and in vivo

Published: 10-07-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/z85czp2wp5.1
Contributors:
shinghwa liu,
Ting-Hua Yang,
Hsien-Chun Chiu,
Huei-Ping Tzeng,
Kuo-Cheng Lan,
Cheng-Tien Wu

Description

The Figures for this manuscript.

Files