Data for: Insights into the medicinal fungal species Ophiocordyceps xuefengensis from traditional Yao communities of China

Published: 30 August 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/zct9yg2x39.1
Contributors:
Shuihan Zhang,
Rongrong Zhou,
Jian Jin,
Yuhui Qin,
You Qin,
Lin Chen,
Hao Liu,
Jing Xie,
Can Zhong,
Wenli Kang

Description

Data analysis of transcriptome of O. xuefengensis

Files