Data for: Ce3+ doped BaLu2Al4SiO12: A promising green-emitting phosphor for white LEDs

Published: 21 July 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/zfhmbn6nps.1
Contributors:
xinyu ye, Huali Yuan, Jianfei Xu, Mingzhang Liang, Weixiong You, Yaochun Qiang, Jianhui Huang, Zhifang Pan

Description

The original data employed in this article is uploaded, including XRD, luminescence spectra, luminescence quantum yield and luminescence thermal stability.

Files

Categories

Luminescence

Licence