Data for: Discovery of Anti-inflammatory Terpenoids from Mallotus conspurcatus

Published: 26-11-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/zj2jfk9fj9.1
Contributors:
Jun Li,
Ruiyun Yang,
Zhengmin Yang,
Yanjun Zhang,
xishan huang,
Dexiong Zhou,
Shengping Deng,
Huangcan Chen,
Wei Liu,
Ke Wang,
Ruijie He

Description

NMR and HRESIMS spectra of the new compounds malloconspur A (1) and malloconspur B (2)

Files