Supplementary Material-Birth weight, cardiometabolic factors and coronary heart disease: a Mendelian randomization study

Published: 26 April 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/zj9ms7h26y.1
Contributors:
shuyao su, jingwen fan, yongli yang, chaojun yang, xiaocan jia

Description

This is the Supplementary material for the manuscript entitled "Birth weight, cardiometabolic factors and coronary heart disease: a Mendelian randomization study".

Files

Institutions

Zhengzhou University

Categories

Supplementary Lighting

Licence