Data for: Indian Summer Monsoon variations and competing influences between hemispheres since ~35 kyr recorded in Tengchongqinghai Lake, southwest China

Published: 08-12-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/zm6dry8nrs.1
Contributors:
Xiaoqiang Yang,
Jie Peng,
Tingwei Zhang,
Qixian Zhou,
Huahong Gao,
Yixuan Xie,
Guanhua Li,
Jiaoyang RUAN,
Qiong CHEN,
Jaime Toney

Description

The file include the data of grain size, magnetic parameters and the chemical elements.

Files