Data for: Integrative timescale for the Lopingian (Late Permian): A review and update from Shangsi, South China

Published: 24-11-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/zngnsh76xm.1
Contributors:
Dongxun Yuan,
Huaichun Wu,
Jun Chen,
Charles Henderson,
Shuzhong Shen,
Quanfeng Zheng,
Hua Zhang

Description

Conodont data from the Shangsi, Meishan, Penglaitan, Dukou, Nanjiang, Daijiagou and Ganxi sections of South China.

Files