Data for: Early Short-term Intensive Multidisciplinary Diabetes Care: A Ten-Year Follow-up of Outcomes

Published: 09-01-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/zngwxgg5wm.1
Contributors:
Ching-Jung Hsieh,
Yu-Yao Huang,
Zhong Zhi Shen

Description

Early Short-term Intensive Multidisciplinary Diabetes Care: A Ten-Year Follow-up of Outcomes

Files