Data for: High level of lncRNA H19 expression is associated with shorter survival in esophageal squamous cell cancer patients

Published: 21 September 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/zvxb6z5pym.1
Contributors:
Xiangyu Li, Huijie Fan, Zhenhe Suo, Jing Zhao, Xiufang Li, Jianbo Wang, Haijun Yang, Lan Liu, Junsheng Wang, Zhirui Fan, Huixiang Li, Mingzhi Zhang, Ruiping Xu, Mariusz Adam Goscinski

Description

Tumor samples were collected from 121 esophageal cancer patients who were diagnosed histologically at the Anyang tumor hospital, Henan, China.

Files

Categories

Oncology

Licence