Supporting information: 1H and 13C NMR Charts

Published: 18-03-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/bhmmnhtxp7.1
Contributors:
Masaaki Omote,
Yasushi Okuno,
Eishi Funakoshi,
Yukiko Karuo,
Akari Ikeda,
Kentaro Kawai,
Biao Ma,
Mitsugu Araki,
Atsushi Tarui,
Kazuyuki Sato

Description

1H and 13C NMR Charts

Files